June 29, 2014

מרכז מציל"ה נוסד מתוך אמונה שציונות ותפיסת עולם ליברלית יכולים ואף חייבים לדור בכפיפה אחת; ששיח ציבורי, מחקר וחינוך טומנים בחובם את המפתח לאינטגרציה של ציונות, ערכים יהודיים וזכויות אדם בישראל; ושהאינטגרציה של ערכים אלה חיונית לשגשוגם...

June 3, 2014

במאמר מרתק טוען ד"ר אור בסוק כי כניסת ערוץ 2 לזירה התקשורתית בשנת 1993 היוותה סיבה מרכזית לכרסום בתדמית המיתית של בית המשפט העליון, שהקנתה למוסד את האמון ציבורי הגבוה לו זכה. לפי תדמית זו, בית המשפט העליון הינו גוף מומחה, נייטרלי וא-פ...

June 2, 2014

קיים צורך בהסכם מסגרת חדש בין שומרי המצוות והחופשיים במדינת ישראל. בבסיס האמנה עומדת ההכרה בחשיבות של יצירת תשתית להסכמה בין חלקי החברה היהודית, תוך מציאת דרך מעשית משותפת וקיבועה בחוק. 

 

פרופ' גביזון והרב מדן שקדו במשך 3 שנים על חיבור...

June 1, 2014

מאמר זה מתאר את התזה המאתגרת בספרו של רוזנברג: חיוני לבחון בצורה ביקורתית ומפורטת את שאלת יכולתם של בתי המשפט לתרום לשינוי חברתי. בחינה ביקורתית כזו מגלה כי הן המודל המוגבל, הגורס כי אין לבית המשפט יכולת לשנות, והן המודל האקטיביסטי, ה...

Please reload

© 2023 פרופ' רות גביזון