הליך לבחינת עיגון חוקתי של זהות המדינה

‏ב- 12 לאוגוסט 2013 ביקשה שרת המשפטים ציפי לבני מפרופסור רות גביזון "לנסח הצעה להסדר חוקתי העוסק באופיה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית באופן המאזן ומשלב ערכים אלה, הן היהודי והן הדמוקרטי".


​הנחת היסוד היא כי על פני הדברים קיימת הסכמה רחבה על אופיה של המדינה כיהודית ודמוקרטית ולכך אף ניתן עיגון חוקתי בחוקי היסוד. עם-זאת, קיימות מחלוקות עמוקות על פרשנות רכיבי ההגדרה והיחס ביניהם. מחלוקות אלו מתבטאות, בין היתר, בהצעות חוק המבקשות לתת עיגון חוקתי נוסף למרכיבים של זהות המדינה.


מטרת הבדיקה הייתה לבחון את זהותה החוקתית של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, מבחינה מהותית ומוסדית. בחינה כזו תחייב גם בירור משמעותי, ההולך מעבר להצגת עמדות ראשוניות, של עמדות חלקים בציבור לגבי הביטויים המורכבים האלה והיחסים ביניהם.

הבדיקה תבנה על מאמצים קודמים בכיוון זה של החברה האזרחית ושל הכנסת עצמה. היא תתבסס על בחינת הספרות המקצועית, התייעצויות עם מומחים ועם ארגונים, בארץ ובחו"ל, וקבלת חומרים מגורמים רלבנטיים.


במהלך חודש נובמבר, 2014 הונחו המלצות מנומקות לאופן בו נכון לגשת לעיגון חוקתי של זהות המדינה על שולחנה של השרה, כך שיוכלו לסייע בדיון ציבורי ובעבודת הכנסת.


לחצו כאן לקריאה נרחבת.


לחצו כאן לקריאת המסמך המסכם - עיגון חוקתי לחזון המדינה? המלצות מכוח מינוי שרת המשפטים מאוגוסט 2013, ומסמכי רקע לגיבושן.
#מדינהיהודיתודמוקרטית #חוקיסוד #ציפילבני #גביזון #עיגוןחוקתי #חזוןהמדינה

© 2023 פרופ' רות גביזון